หลักฐานฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง?

ก่อนจ้างนักสืบเก็บหลักฐานฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง?

ก่อนจ้างนักสืบเก็บหลักฐานฟ้องชู้

ก่อนจ้างนักสืบเก็บหลักฐานฟ้องชู้ ท่านทราบไหมว่าการฟ้อง ชู้รักต้องมี หลักฐาน อะไรบ้าง? แล้วก็ หลักฐาน ทุกๆอย่าง ที่ท่านมี

ควรจะ ฟ้องตอนไหน ? แม้ เก็บ ไว้นาน หลักฐาน พวกนั้น จะ ยังมีคุณประโยชน์ ไหม รวมทั้งหลักฐาน ที่ มีคุณประโยชน์นั้น จะต้อง

เป็น แบบไหน การแต่งานแบบไม่ ลงบัญชี แต่ว่า สังคม รับทราบ … จะฟ้องชู้รักได้ไหม? ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก ชู้รักโดยไม่

หย่าได้ หรือเปล่า? จากประสบการณ์ สามี หรือ เมีย ส่วนมากแม้ว่าจะถูกทำ ให้ระทมใจ และก็เศร้าใจ มากมาย เท่าใดแต่ว่า ก็ ไม่

เลือกที่จะ ฟ้องหย่า บางทีอาจด้วย เหตุผล บางประการ ตัวอย่างเช่น ความรัก , ลูก, ครอบครัว, สถานะ ด้านสังคม , สถานะด้าน

เศรษฐกิจ หรือ อื่นๆ ก็ตาม แม้กระนั้น เลือกที่จะ ให้บทเรียนแก่ ชายชู้ หรือ หญิงชู้รัก แทนด้วยการฟ้อง ฟ้องร้องคดี ตาม ประมวล

กฎหมายแพ่ง และก็พานิชย์ มาตรา 1523 หรือ มาตรา 1452, 1465, 1470, 1471, 1474,1497, 1501 1564 รวมทั้ง 1598/38 ซึ่งสาย

สืบ แจ้ค ขอ สรุป ข้อ ควรจะ ทราบให้ทุกคนได้ รู้เรื่องสั้น ดังนี้ ใครอยากเป็นนักสืบมาทางนี้

การดำเนินคดี ฟ้องชู้รัก ควรจะมี ทะเบียนสมรส จะต้องมี หลักฐานสำคัญ ที่บอกให้เห็น การกระทำรักๆใคร่ๆหลักฐาน แก่ความ 1 ปี

นับจากที่ รู้การ ฟ้องร้องคดีฟ้อง ชู้รัก ต้องมี ทะเบียนสมรสการจะ ฟ้อง ฟ้อง ชายชู้ หรือ หญิง ชู้รัก ได้ ตามประมวลกฎหมาย แพ่ง

และก็ พานิชย์ มาตรา 1523, 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 แล้วก็1598/38 ควรเป็น สามี หรือ ภรรยา ที่ จด

ทะเบียน กัน โดยถูกกฎหมาย

การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ เป็นคดีแพ่ง มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ กรณีที่ใครก็ตามที่เป็นชาย และหญิง

ไปเป็นชู้กับสามีหรือ ภรรยาผู้อื่นซึ่งสามี หรือภรรยาที่จะเอาผิดกับชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วย

กฎหมายเท่านั้น จึงจะมีเหตุไปเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ได้

การจะฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องมีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้น การแต่งงานแบบไม่จด

ทะเบียน แม้จะจัดงานใหญ่โต มีสังคมรับรู้มากมาย ก็ไม่สามารถฟ้องในมาตรานี้ได้ แต่สามารถกับมาตราอื่นได้ เช่นการทำให้เสียชื่อ

เสียง ฯลฯ

ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายอื่นที่มาเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่ากับสามี

หรือภรรยาก่อน หรือจะฟ้องหย่ากับสามีหรือภรรยาโดยอ้างเหตุตามมาตรา 1516(1) และเรียกค่าทดแทนจากทั้งสามีหรือภรรยาและ

ชายชู้หรือหญิงชู้ได้ทั้งสองคน ตามมาตรา 1523 ได้เช่นกัน จึงขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายของท่านก่อนครับ

ในส่วนของบุตรผู้เยาว์นั้น กฎหมายได้กำหนดหน้าที่สำหรับบิดามารดาเอาไว้ว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา

ตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ไม่ว่าบิดาหรือมารดาจะยังสมรสกันอยู่หรือได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว ก็ยัง

คงมีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมชู้สาว

หัวใจสำคัญของคดีชู้สาว คือ “พยานหลักฐาน” เพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับชายชู้หรือหญิงชู้ ซึ่งท่านต้องพยายามรวบรวมพยานหลัก

ฐานให้ได้มากที่สุด บางครั้งอาจต้องใช้บริการ จ้างนักสืบชู้สาวมาทำงานให้เพื่อให้ได้หลักฐานที่สมบูรณ์ เพียงพอเพื่อที่จะนำไปใช้

ร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชา ของอีกฝ่ายเพื่อที่จะให้รับรองบุตร หรือต้องการฟ้องหย่า หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ชายชู้ หรือหญิงชู้นั้น ออกสังคมกันอย่างเปิดเผย มีหลักฐานสื่อพฤติกรรมการทำชู้ เช่น

รูปถ่าย คลิปวีดีโอหรือ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโซเชียลมีเดีย แชทข้อความบ่งบอก เป็นต้น การจะดำเนินการฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ การ

จ้างบริษัทนักสืบเพื่อหาหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

หลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นชู้กัน คือ

หลักฐานว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกัน พาสามี หรือภรรยา ไปทำชู้ตามสถานที่ต่างๆ พากันเข้าห้องในสถานที่ส่วนบุคคล เช่น โรงแรม

หรือสอร์ท ฯลฯ หรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น โดยมีหลักฐานชัดเจน อาจเป็นรูปถ่าย หรือคลิป ภาพถ่ายทางสื่อสังคม

ออนไลน์ ภาพแอบถ่ายโดยนักสืบชู้สาว คลิปเสียงการสนทนา หรือภาพกล้องวงจรปิด คลิปวีดีโอการมีเพศสัมพันธ์ คลิปชู้สาว หรือ

อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่า สามีหรือภรรยากับชายชู้หรือหญิงชู้อยู่ในบ้าน หรือคอนโดฯ หรืออพาร์ตเมนต์เดียวกัน มีการพัก

อาศัยและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผย

ข้อความในแชทต่างๆ รวมถึงการโพสต์ในสื่อ โซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นหลักฐานประกอบอย่างหนึ่งเพราะมีข้อความสื่อชัดเจน

สามารถนำมาประกอบการดำเนินคดีได้ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าทั้งสองคนนี้มีการโทรหาและติดต่อกัน

อยู่เป็นประจำ

หลักฐานการเข้าพักตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ จากการถ่ายลงในเฟซบุ๊ค ไลน์ส่วนตัว หรือสื่อโซเชียลมี

เดียอื่นๆ

ข้อมูลของการถือครอง หรือซื้อทรัพย์สินให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็น บ้านหรือคอนโดฯ ทาวน์เฮาส์ ฯลฯ ที่เป็นที่พักอาศัย รถยนต์ส่วน

บุคคล หรือหุ้น ชื่อนั้นเป็นของชู้หรือของคู่รักของท่าน และใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพราะเมื่อสืบว่าชู้พักที่ใดก็จะ

สามารถทราบว่าที่พักอาศัยนั้นเป็นของใครและใครเป็นเจ้าของ ส่วนนี้อาจจะต้องจ้างนักสืบ ในการหาข้อมูล

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินให้กันใช้ หรืออุปการะเลี้ยงดูกัน ซึ่งหลักฐานนี้อาจจะต้องใช้บริการ

นักสืบชู้สาว สืบหาข้อมูลด้านการเงินของสามี หรือภรรยา เพราะบางครั้งสามี หรือภรรยาอาจจะมีการโอนเงินให้กับชู้หรือมีการเขียน

เช็คให้ หรือมีการใช้บัตรเครดิตซื้อของเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่กัน หรือแอบไปเปิดบัญชีใหม่โดยที่ท่านไม่รู้ การสืบหาความผิดปกติ

จากการใช้จ่าย หรือการโอนเงินที่เกิดขึ้นซ้ำกันบ่อยๆ อาจเป็นชู้ที่ท่านตามหาก็เป็นได้

สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็ก ในกรณีที่คู้รักของท่านแอบได้เสียกับชู้จนถึงขั้นมีบุตรด้วยกัน

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้หลักฐานที่กล่าวข้างต้นเลย คือ ชื่อ และนามสกุล ของชายชู้ หรือหญิงชู้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อ – นามสกุลอีก

ฝ่าย ก็ฟ้องไม่ได้ ต่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากก็ตาม

ดังนั้น หากมีการจ้างนักสืบเอกชนเพื่อหาหลักฐานแล้ว อย่าลืมจ้างสืบหาชื่อ-สกุลของชายชู้ หรือหญิงชู้ด้วยนะครับ

หลักฐานมีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบ

อายุความ 1 ปี นับแต่มีหลักฐานรู้ชัดว่าสามี หรือภรรยามีชู้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี

อีกหนึ่งความรู้ที่จะขาดไม่ได้ คือ อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้คือ 1 ปี  เช่นเดียวกับการ

ฟ้องหย่ากรณีมีชู้ด้วยเช่นกันกล่าวคือ ถ้ารู้แล้วว่าสามี หรือภรรยาตัวเองไปมีชู้กับชายอื่น หรือหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ที่รู้

หรือมีหลักฐาน ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี หากเป็นการจ้างนักสืบหาหลักฐาน หลักฐานทุก

อย่างจะมีเวลา วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภาพ หรือคลิป ดังนั้นจึงควรไตร่ตรองให้ดี

ซึ่งปัจจุบันคดีชู้สาวลักษณะนี้ใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 เดือนตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้อง ให้จำเลยยื่นคำให้การ เข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย หากตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม

จ้างนักสืบราคาเท่าไหร่ ราคานักสืบคิดอย่างไร?

วิธีการหานักสืบที่ไว้ใจได้ และดีที่สุดมาทำงาน

นักสืบชู้สาว บริการอันดับ 1 ของไทย

วิธี ตามหาคนหาย เบื้องต้นก่อนจ้างนักสืบเอกชนเอกชน

ข้อคิดสำคัญ

ถ้าท่านมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานชัดพอว่าเขา เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉัน

ชู้สาวกับสามี หรือภรรยาของท่าน ท่านก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะหมิ่นประมาท เนื่องจากทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่น

เดียวกัน

ต้องสำรวจตัวเองให้ชัดว่าท่านจะฟ้องไปเพื่ออะไร? จะฟ้องเพื่อต้องการเงินค่าเสียหายจริงๆ เพราะเดือดร้อนจากการที่ครอบครัว

แตกแยก หรือต้องการฟ้องเพื่อความมันส์ความสะใจ

สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะจากประสบการณ์ พบเจอการเป็นชู้อยู่ 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภทที่ 1.  เป็นชู้โดยไม่รู้ กล่าวคือไม่รู้ว่าเขาหลอก และที่ไม่รู้ตัวจริงๆว่าผู้ชาย หรือผู้หญิงคนนั้นมีสามี หรือภรรยาอยู่แล้ว ชาย

หรือหญิงประเภทนี้จะตกเป็นเหยื่อของผู้ชาย หรือผู้หญิงมักมาก เจ้าชู้ และกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัว เมื่อรู้ว่าตนเองถูกหลอกจะมี 2

ทางเลือกคือเลิกทันที หรือยอมเป็นชู้ประเภทที่2 และประเภทที่3

ประเภทที่ 2.  เป็นชู้โดยสมัครใจ และยอมรับได้ ชายหรือหญิงที่รู้ว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวอยู่แล้ว แต่ก็ยอมรับได้ และยินดีที่จะอยู่ในจุด

ของตัวเอง ไม่เปิดเผยตัว จะรู้การเคลื่อนไหวของสามี หรือภรรยาหลวงเป็นอย่างดี มีการเตรียมตัวที่ดี เคสประเภทนี้จะหาหลักฐาน

ยากที่สุด และส่วนมากแล้วจะเป็นประเภทเคสที่ 1 ที่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อรักแล้วจึงยอมทำทุกอย่าง

ประเภทที่ 3.  ชู้ที่ต้องการเปิดเผย ชู้ประเภทนี้จะชอบก่อกวนสามี หรือภรรยาหลวงทุกที่ แสดงจุดยืนของตัวเอง อยากให้คนทั้งโลกรู้

ว่าตนเองคือสามี หรือภรรยาอีกคน ชู้ประเภทนี้จะหาหลักฐานง่าย ส่วนใหญ่ไม่มีสถานะทางการเงิน และสังคม สามารถทำได้ทุก

อย่างเพราะไม่มีอะไรจะเสีย ส่วนมากแล้วจะเป็นชู้ประเภทเคสที่ 1 ที่ตกเป็นเหยื่อ และต้องการทุกสิ่งทุกอย่างคืน

ก่อนที่จะฟ้องชู้ ต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนว่าจะฟ้องชู้ไปเพื่ออะไร

เดือดร้อนเพราะครอบครัวแตกแยก ต้องการค่าเสียหายมาจุนเจือครอบครัว?

เคสแบบนี้ต้องคิดดูให้ดีครับว่าคุ้มหรือไม่ กับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป และสิ่งตอบแทนที่จะได้มา ถ้าชู้นั้นที่มีหน้าที่การงานดีเป็น

ที่นับหน้าถือตาของสังคมถือว่าคุ้มค่า แต่ถ้าชู้คนนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไร ไม่มีบ้าน ไม่มีรถให้ท่านยึด ฟ้องไปท่านก็จะไม่ได้อะไร

เลยครับ

ฟ้องเพื่อความมันส์ ความสะใจ และความโกรธส่วนตัว?

เคสนี้ไม่ต้องการอะไรเลย ฟ้องเพื่อความสะใจส่วนตัว ไม่ได้เงินค่าเสียหายจากชู้ หรือเมียน้อย ฟ้องด้วยเหตุผลส่วนตัวเท่านั้น ฟ้อง

เพื่อประจานให้ชาวบ้านรู้ว่า ชาย หรือหญิงคนนี้เป็นชู้ หรือเมียน้อย ให้มีหมายศาลไปติดหน้าบ้านซึ่งที่บ้านอาจมี พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง

เขาอยู่ ให้ที่บ้าน ครอบครัว เพื่อนบ้านได้รู้ว่าเป็นชู้ ไม่สนใจค่าเสียหาย เพียงต้องการความยุติธรรมของตนคืนเท่านั้น

ต้องการใช้บริการจ้างนักสืบชู้สาว

สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการจ้างนักสืบให้ช่วยสืบหาข้อมูล หลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหา นักสืบ ออนไลน์ ได้ตลอดเวลาครับ

บริษัทเรามีนักสืบที่สามารถหาข้อมูลพยานหลักฐานให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญ

บางครั้งการใช้บริการจ้างนักสืบ ในการหาหลักฐาน อาจไม่จำเป็นต้องจบด้วยการฟ้องเสมอไป การทราบข้อมูลของชู้ เพื่อที่จะได้เดิน

ทางไปคุยกับชู้แบบเปิดอกด้วยตัวเอง เพื่อไกล่เกลี่ย หรือไปคุยเพื่อดูว่า ชู้เป็นคนดีหรือไม่และรู้เรื่องที่อีกฝ่ายมีครอบครัวหรือไม่

เหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการนำหลักฐานมาพูดคุยกับคู่รัก เพื่อตกลงกันเรื่องอนาคตว่าจะทำเช่นไรต่อไป เพราะในเมื่อทราบเรื่องแล้ว

หากอีกฝ่ายไม่ยอมรับ ท่านก็สามารถโชว์หลักฐานให้ดู และเมื่อตกลงกันไม่ได้ ท่านสามารถนำหลักฐานที่มีไปทำเรื่องฟ้องหย่าใน

ภายหลัง เพื่อเรียกสินสมรส สินไหมทดแทน หรือการรับรองเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *